Equip humà

Comptem amb un personal altament qualificat i motivat per desenvolupar les tasques necessàries per el bon funcionament del centre.D

EQUIP SANITÀRI

 METGE: 

 • Fa l'avaluació geriàtrica integral de la persona en el moment d e l’ingrés, confecciona la història clínica i fa el seguiment periòdic del estat de salut del residents.
 • Aplica els programes de prevenció i promoció de la salut de les persones ateses al centre, en col·laboració amb altres professionals de l'equip interdisciplinari.
 • Prescriure els tractaments específics (farmacològic, nutricional, de contenció...) i indica les mesures a adoptar segons les necessitats individuals.
 • Elaborar els informes mèdics (fe de Dvida, incapacitacions, llei de la dependència, etc) que li siguin requerits en relació amb l'estat de salut de les persones usuàries del centre.
 • Promociona la salut i la prevenció de les malalties de les persones usuàries

INFERMERA:  infermeria@minipark.es

El seu principal objectiu és,   mantenir al màxim el benestar físic, mental i social del resident.

Les seves funcions són:

 • Preparació de la medicació,  control de les constants vitals, cura úlceres i altres ferides, sondes, vacunacions , …
 • Valoració individualitzada de les necessitats de cada resident, per tal de promoure i mantenir la seva salut, i prevenir la malalties.

 

FISIOTERAPEUTA: fisio@minipark.es

Té la funció de mantenir, restablir i/o millorar les capacitats físiques, psíquiques i emocionals del resident, mitjançant tractament individual o grupal. 

Algunes de les activitats són:

 • Exercicis de mobilitat global articular i muscular
 • Treball propioceptiu (equilibri i coordinació)
 • Treballar la marxa
 • Prevenció de caigudes
 • Evitar la inactivitat

TERAPEUTA OCUPACIONAL: 

Intervé amb persones per afavorir una vida independent , productiva i satisfactòria. 

El seu objectiu principal és millorar i estimular la capacitat funcional d'extremitats superiors, reforçant una correcta utilització de les mans, per afavorir l'autonomia dels pacients, en activitats bàsiques de la vida diària que s'alteren per malalties.

 • Avaluació i intervenció dels problemes d'integració sensorial.
 • Valoració funcional.
 • Entrenament en activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i instrumentals
 • Adaptació i readaptació funcionals.
 • Teràpia de grup

EQUIP SOCIAL

TREBALLADORA SOCIAL:   treballadorasocial@minipark.es

És la persona que procura per mantenir en equilibri el benestar físic, social, emocional i material dels usuaris del centre.

Les funcions que desenvolupa són:

 • Primer contacte amb la persona gran, família o persona de referència, mantenint el contacte durant tota l’estada del resident per valorar noves demandes.
 • Elabora  i executa el programa d'acolliment i d’intervenció de la persona gran i la família.
 • Tramita les gestions necessaris i fa la coordinació amb altres serveis i/o institucions.
 • Elabora informes socials, inici d’incapacitació , llei de la dependència i totes les gestions necessàries per tal de mantenir al màxim el nivell d’autonomia dels usuaris.

EDUCADORA SOCIAL: educadorasocial@minipark.es 

 S’encarrega de portar a terme el programa d’animació sociocultural on es realitzen diferents activitats educatives  com:

 • Musicoteràpia i programa d’atenció Alzheimer: La música redueix l’estrès i afavoreix l’estat d’ànim.
 • Psicomotricitat: Per tal de millorar les funcions sensorials-motrius.
 • Dinàmiques de grup: Millorar l’autoestima i la socialització.
 • Sortides a l’exterior: El contacte amb l’exterior és fonamental per sentir-se part de la societat. Des de la Residència Mini-Park s’organitzen sortides setmanalment.
 • Manualitats:  Afavorir la creativitat.
 • Estimulació Cognitiva: On es treballen àrees com  l’atenció,  memòria, llenguatge...
 • Teràpia individualitzada: per aquells residents que necessiten una atenció  més especialitzada.
 • Tallers temàtics: Tallers mensuals de cuina  i  manualitats segons festivitats (Sant Jordi, Nadal…).

PSICÒLEG: psicologa@minipark.es

S’encarrega d’avaluar el funcionament cognitiu i afectiu dels residents.

 • Potencia les capacitades cognitives a persones amb  deteriorament  cognitiu  amb  sessions de psico-estimulació per tal de disminuir la probabilitat de desenvolupar una demència (demències, Alzheimer).
 • Avalua i intervé amb  tècniques psicològiques en els  trastorns d’ansietat, depressió i/o altre.
 • Realitza un seguiment a les àrees específiques de deteriorament cognitiu, alteracions conductuals i psicopatològiques.
 • Acompanyar a les família en els procés de dol.
 • Promoure el procés d’adaptació del resident al Centro.
 • Participa activament en el pla individual d’atenció interdisciplinària.

 

EQUIP DE GERONTOLOGIA

 • Les auxiliars son les persones que ajuden als residents  en la realització de totes les AVD  com  vestir-se, despullar-se, en la higiene personal del bany i en la utilització dels aparells d'ajuda (pròtesis, cadira rodes, caminadors, bastons, etc.).
 •  Administració d'aliments a les persones usuàries en allò que no puguin efectuar per si mateixes, amb la correcta utilització dels mitjans tècnics (sonda nasogàstrica, etc.).
 • Administració de medicació, realització de determinades cures, tot sota la supervisió del personal sanitari.
 • Realització de canvis posturals amb la col·laboració del personal d'infermeria i ajut a les persones  usuàries en els desplaçaments.
 • Acompanyament de les persones usuàries a l'exterior del centre quan sigui   necessari.

 

EQUIP D'ATENCIÓ INDIRECTA

 • Directora
 • Supervisora
 • Neteja
 • Bugaderia
 • Cuina
 • Manteniment

EQUIP D'ATENCIÓ EXTERN

Grup de Voluntaris (Càritas)

 • En acord amb el programa “ Ser gran amb dignitat”, fem sortides  a l’exterior un cop per setmana conjuntament amb l’educadora  per acompanyar als resident a gaudir del contacte amb la natura i la comunitat.

.

RESIDÈNCIA

 

CENTRE DE DIA

 

SAD

(Servei d'atenció domiciliària)